„Projekt zakłada wypracowanie narzędzi dostępnych za pośrednictwem mediów społecznościowych umożliwiających doradcom zawodowym i pedagogom lepsze i bardziej ukierunkowane działania. Dodatkowo partnerzy opracują kurs przygotowujący grupę docelową do wykorzystywania tychże narzędzi, jednocześnie zwiększając zakres ich umiejętności istotnych dla wzmacniania motywacji, zaangażowania, mobilności oraz platformę e-learningową uzupełniajacą kurs.
Działania projektowe tak zostały zaplanowane, aby w prosty i logiczny sposób można było je realizować. W celu jak najlepszej realizacji projektu, w ramach działań początkowych, ustalono: status prawny usług świadczonych przez doradców zawodowych; doświadczenie i zaplecze do działania grupy docelowej; narzędzia stosowane w pracy doradców zawodowych; umiejętności informatyczne oraz korzystania z mediów społecznościowych posiadane przez grupę docelową; czy mają możliwość korzystania z kursów, szkoleń podnoszących ich kwalifikacje itd. Na te wszystkie pytania odpowiedź przyniosą wyniki ankiet przeprowadzonych we wszystkich krajach partnerskich (O1). Następnie, biorąc pod uwagę wyniki ankiety, wypracowane zostaną narzędzia, które będą dostępne za pośrednictwem mediów społecznościowych (O2). By zapoznać grupę docelową z zaprojektowanymi narzędziami, opracowany zostanie plan warsztatów (O3), w których wezmą udział doradcy zawodowi ze wszystkich krajów partnerskich oraz platforma eLearningowa (O4), która umożliwi im podnoszenie umiejętności i wymianę doświadczeń. Wszystkie powyżej wymienione produkty będą dostępne przez 6 miesięcy, aby partnerzy mogli je testować i – w razie potrzeby – ulepszać. Etap ten będzie miał miejsce od 16 miesiąca trwania projektu i uwzględniał będzie wyjazd wybranych doradców zawodowych do Wiednia (Austria) w celu zapoznania ich z wypracowanymi narzędziami i działaniem platformy eLearningowej.
Równolegle do powyższych działań, które są ściśle związane z wynikami pracy intelektualnej, podejmowane będą dodatkowe mające na celu zagwarantowanie płynnego wdrożenia projektu: zarządzanie projektoem, ocena jakości i ewaluacja projektu, rozpowszechnianie i promocja projektu.
Główną grupę docelową projektu (ok. 200 osób) stanowią doradcy zawodowi i pedagodzy, którzy zostaną włączeni w realizację projektu od samego początku, by wspierać jego implementację poprzez przekazywanie wszelkich uwag na całym etapie jego trwania w celu wypracowania jak najlepszych rezultatów. Pośrednią grupę docelową tworzą osoby poszukujące pracy 18+, które będą bezpośrednimi odbiorcami wypracowanych narzędzi. Zakłada się, że ok. 100 osób z tej grupy przekaże swoje uwagi na temat wypracowanych narzędzi. „