«Οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος ακολουθούν μια απλή λογική και μια συνεκτική δομική διαχείριση του προγράμματος. Ιδιαίτερα, το πρόγραμμα ξεκινάει τις δραστηριότητες του με πιο ακριβή ορισμό του πλαισίου του, π.χ. ποια είναι η κατάσταση σε επίπεδο πολιτικής η οποία παρέχει την βάση για τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν αναληφθεί από τους συμβούλους καριέρας , ποιο είναι το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και η εμπειρία τους, ποια εργαλεία είναι ήδη σε χρήση, ποια είναι η γνώση τους σχετικά με τις δεξιότητες υπολογιστή, εάν λαμβάνουν επαρκής ευκαιρίες κατάρτισης έτσι ώστε να ενισχύσουν τα προσόντα τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους κλπ. Αυτή η δράση οδηγεί στην παραγωγή του αποτελέσματος Ο1. Οι εταίροι έπειτα θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των εργαλείων για την ομάδα στόχου του προγράμματος η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω κοινωνικών μέσων,κατά βάση αυτού του οποίου το πρόγραμμα σκοπεύει να επιτύχει, στην συλλογή εποικοδομητικής κριτικής και ανάλυσης του Ο1. Η ανάπτυξη των εργαλείων (Ο2) θα υποστηριχθεί από ένα μικτό πρόγραμμα (Ο3) διαθέσιμο μέσω εργαστηρίων πρόσωπο με πρόσωπο καθώς και μια πλατφόρμα eLearning (Ο4). Όλα τα προαναφερθέντα αποτελέσματα διάνοιας θα επικυρωθούν σε ένα διάστημα 6 μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συλλεχθεί πολύτιμη εποικοδομητική κριτική και σύμφωνα με την οποία οι εταίροι θα προσαρμόσουν με ακρίβεια τα αποτελέσματα. Η φάση επικύρωσης θα διαρκέσει από τον μήνα 16 έως τον μήνα 21 και θα συμπεριλαμβάνει κινητικότητα των μεντόρων και συμβούλων καριέρας στην Βιέννη της Αυστρίας έτσι ώστε τα αποτελέσματα να παραδοθούν. Η φάση επικύρωσης θα καταλήξει σε ολοκλήρωση των Ο2, Ο3 και Ο4.
Παράλληλα με τις προαναφερθείσες δράσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα αποτελέσματα διάνοιας προβλέπεται ότι οι εταίροι θα υλοποιήσουν οριζόντιες δράσεις, οι οποίες θα εγγυηθούν την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος, την διασφάλιση ποιότητας και την έκταση δραστηριότητας της ομάδας στόχου.
Αυτές είναι:
H διαχείριση του προγράμματος
Η διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγησης
Διάδοση και εκμετάλλευση

Η βασική ομάδα στόχου στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα και θα αναμειχθεί σε αυτό είναι οι μέντορες και σύμβουλοι καριέρας. Θα κινητοποιηθούν σε πρώιμο στάδιο στο διάστημα που καλύπτει το πρόγραμμα έτσι ώστε να θεμελιώσουν την δέσμευση και εμπλοκή τους σε αυτό καθώς και να παράσχουν εποικοδομητική κριτική για την ανάπτυξη περισσότερο στοχευμένων και παραγωγικών αποτελεσμάτων του προγράμματος. Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος οι εταίροι θα συμπεριλάβουν τουλάχιστον 200 μέλη της άμεσης ομάδας στόχου (εξαιρώντας τους συμμετέχοντες στην τελική συνεδρίαση του προγράμματος).
Η έμμεση ομάδα στόχου του προγράμματος είναι όσοι ψάχνουν εργασία με ποικίλα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά υπόβαθρα, οι οποίοι θα ωφεληθούν από τα αναπτυγμένα εργαλεία, αλλά κυρίως από τις βελτιωμένης ποιότητας παραδοτέες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Οι εταίροι επίσης θα περιλαμβάνουν τα εποικοδομητικά σχόλια , κατά τη διάρκεια της φάσης της εγκυρότητας του προγράμματος, η οποία θα ανακτηθεί διαμέσου της άμεσης ομάδας του προγράμματος. Υπάρχει η πρόθεση ότι τουλάχιστον 100 μέλη της έμμεσης ομάδας στόχου θα συνεισφέρει με εποικοδομητικά σχόλια πάνω στα αναπτυγμένα εργαλεία, μέσω των συμβούλων σταδιοδρομίας.

«