CREFOP: www.crefop.ro

CREFOP-e1421696490666CREFOP to stowarzyszenie, które powstało w 2006 roku i od tego czasu zaangażowane jest w podnoszenie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany dobrych praktyk.
Podstawowymi zakresami działania organizacji są: badania społeczne, nauczanie nieformalne, szkolenia oraz doradztwo zawodowe. CREFOP zaangażowane jest we współtworzenie polityki zatrudnieniowej na poziomie lokalnym. Zapewnia doradztwo i szkolenia dla grup zagrożonych wykluczeniem: niepełnosprawnych, stale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, absolwentów. Organizacja posiada również doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. CREFOP zatrudnia na stałe 15 pracowników, a współpracuje z ponad 50. Stowarzyszenie otrzymało akredytację w zakresie kształcenia zawodowego wydaną przez Radę Narodową ds. Kształcenia Osób Dorosłych oraz akredytację na prowadzenie doradztwa i pośrednictwa pracy. Zrealizowało wiele projektów krajowych i międzynarodowych.

 

BEST: www.best.at

BEST zostało powołane w 1987 roku jako niezależny instytut w zakresie nadawania kwalifikacji zawodowych. Główna działalność Instytutu skupia się wokół edukacji dorosłych, wsparcia osób bezrobotnych oraz organizowania szkoleń z zakresu umiejętności kluczowych w celu powrotu na rynek pracy. Rocznie Instytut przeprowadza szkolenia dla 14.000 studentów. Zrealizował ponad 100 projektów międzynarodowych. Jako jedna z pierwszych instytucji BEST uzyskał certyfikat Eco-C-centre (European Communication Certificate).

 

BRAINSTORMING Ltd: www.brainstorming.gr

BrainStorming zostało powołane w Atenach w 1993 roku. Celem instytucji jest świadczenie usług w zakresie doradztwa oraz szkoleń dla sektora państwowego, jak i prywatnego. Działa ona w wielu obszarach (od szkoleniowych na biznesie kończąc), zapewniając swoim klientom kompleksowe usługi w takich obszarach jak: zarządzanie, marketing, kształcenie, wdrażanie procedur, systemy jakości. Eksperci BrainStorming stworzyli i wdrożyli systemy oceny zgodnie z wymogami ISO 9001:2008,  EN ISO 14001:2004 oraz dwukrotnie (w latach 2003, 2006) Total Quality Management (EFQM Excellence Model).

 

 

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl:

logo IHFInstitut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl to organizacja non-profit założona w Brukseli w 2004. Priorytetem IHF jest zapewnianie  wsparcia  w rozwoju międzynarodowej współpracy poprzez organizację specjalistycznych szkoleń, kursów z zakresu polityki europejskiej oraz rozpowszechnianie europejskich wartości. Od 2004 IHF angażuje się również w organizację wizyt studyjnych w Brukseli m.in. dla absolwentów, przedstawicieli władz lokalnych, pracowników uczelni wyższych, pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w celu promowania mobilności i inicjatyw europejskich. W tym samym roku IHS rozpoczął realizację projektów mobilności międzynarodowej finansowanych z funduszów Unii Europejskiej (Leonardo da Vinci), tym samym zdobywając bogate doświadczenie w tym zakresie (zapewniając monitoring postanowień legislacyjnych w tym zakresie oraz budowanie sieci kontaktów).

 

 

Enoros Consulting Ltd: www.enoros.com.cy

 
ENOROS Consulting Ltd to jedna z największych i najbardziej liczących się organizacji doradczych realizujących projekty na Cyprze działająca od 2006 roku. Posiada bogate doświadczenie przede wszystkim we wspieraniu działań z zakresu rozwoju polityki socjalnej, rozwoju kultury, promowaniu współpracy i synergii z władzami centralnymi oraz komunikacji wewnątrz- i zewnątrz sektorowej w zakresie strategii współpracy. W swych działaniach wspiera również modernizację administracji publicznej na poziomie centralnym i lokalnym. Działania te przekładają się na korzystanie z Europejskiego Funduszu Strukturalnego.

 

 

COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE & PRESS DIOPHANTUS: www.cti.gr

 

Computer Technology Institute and Press “Diophantus” (CTI) jest organizacją badawczą specjalizującą w technologii informacyjno-komunikacyjnej. CTI szczególną uwagę poświęca wspieraniu edukacji poprzez rozwijanie i udostępnianie mediów tradycyjnych i cyfrowych w procesie nauczania (publikacja drukowanych i elektronicznych materiałów edukacyjnych; administrowanie i zarządzanie Siecią Greckiej Szkoły, wspieranie organizacji oraz obsługa informatyczna Ministerstwa Edukacji, Kształcenia Ustawicznego i Spraw Religijnych). Instytut został powołany w 1985 roku i był nadzorowany przez Ministerstwa Edukacji, Kształcenia Ustawicznego i Spraw Religijnych. W ciągu 20-letniej działalności CTI zrealizował liczne projekty krajowe i międzynarodowe: ESPRIT, Telematics, Integra, Environment, eLearning initiative, IST (ponad 40 projektów), Interreg, Innovative actions, Ten Telecom, Growth, Leonardo, LLP KA3/ICT, Adapt, Socrates, Craft, Marie Curie, National Program for Competitiveness, National program for research and technology, Projects funded from the Greek ministry of Education, National Information Society Program, Private funded projects.
“Center of Telematics and Applications for regional development” (skrót “Telematics Center”), zostało powołane, aby wzmacniać rozwój, propagować zakresu działań i ułatwianie współpracy z CTI.
Cele CTI:
– wspieranie rozwoju regionalnego i współpracy międzyregionalnej,
– prowadzenie badań w celu monitorowania rozwoju i działań CTI (we wschodniej Grecji),
– rozwijanie i zarządzanie systemami informatycznymi w celu wsparcia edukacji w Grecji.

 

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj: www.sir.com.pl

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zostało powołane 21 czerwca 2001 r. przez osoby dostrzegające potrzebę istnienia takiego podmiotu w regionie, jednocześnie już mające doświadczenie we wdrażaniu projektów finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych takich jak: PHARE, US AID, Know How Fund, Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Od tego czasu zrealizowało kilkadziesiąt projektów,współpracując z rzeszą partnerów z kraju i ze świata. A wszystko to w ramach działalności statutowej, która obejmuje ogromny zakres aktywności. Podejmowanymi działaniami staramy się odpowiadać na zapotrzebowania współczesnego społeczeństwa,   jednocześnie zmieniać politykę lokalną i narodową. Naszymi priorytetami są: rozwój przedsiębiorczości, ekonomii społecznej; tworzenie społeczeństwa obywatelskiego równych szans, promocja i przekazywanie wiedzy; wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezrobotni, niepełnosprawni, osoby starsze); wymiana dobrych praktyk na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.