CREFOP: www.crefop.ro

CREFOP-e1421696490666Ο ΜΚΟ CREFOP-e1421696490666CREFOP είναι ένας ΜΚΟ ο οποίος ιδρύθηκε το 2006, όπου και ενεπλάκη ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης αλλά και της επαγγελματικής επιμόρφωσης καθώς και στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα. Προωθούμε ενεργά τις αρχές της συνεργασίας και την πρόσβαση σε πηγές ποικίλων παραγόντων που άπτονται πολιτικών ενάντια στις διακρίσεις συμπεριλαμβάνοντας την κοινωνικο-οικονομική ζωή σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είμαστε εγκεκριμένος οργανισμός επαγγελματικής εκπαίδευσης από το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων.Είμαστε, επιπλέον, εγκεκριμένοι να παρέχουμε συμβουλευτική και παρέμβαση στην αγορά εργασίας. Οι βασικές δραστηριότητες είναι: η κοινωνική έρευνα, η μη-επίσημη και ανεπίσημη μάθηση, η επαγγεματική εκπαίδευση και η συμβουλευτική καριέρας. Η CREFOP απασχολεί 15 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και πάνω από 50 συνεργάτες. Μέσω συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, εμπλεκόμαστε στην ανάπτυξη πολιτικών απασχόλησης. Παρέχουμε συμβουλευτική και εκπαίδευση προς ειδικές ομάδες στόχου όπως: άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ανέργους, ανενεργά άτομα και άτομα που εγατέλειψαν το σχολείο. Ο οργανισμός έχει επίσης εμπειρία στην κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και στην εφαρμογή προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

BEST: www.best.at

O BEST ιδρύθηκε το 1987 ως ένας ανεξάρτητος θεσμός επαγγελματικών προσόντων. Οι βασικές δραστηριότητες του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση ενηλίκων,τις επαγγελματικές δεξιότητες, την καθοδήγηση ανέργων και την κατάρτιση βασικών δεξιοτήτων αποσκοπώντας στην επανένταξη στην αγορά εργασίας. Ο οργανισμός κατέχει εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις για, έως και 14.000 μαθητές κάθε έτος. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι προς διαφορετικές ομάδες στόχου περιλαμβάνουν καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, ιδιαίτερα για την ένταξη και την παρακίνηση καθώς και e-Learning εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία επικαιροποιούνται διαρκώς. Ως ένας από τους πρώτους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Αυστρίας, o BEST έχει καταστεί ένα πιστοποιημένο Eco-C-κέντρο (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Επικοινωνίας) και παρέχει αντίστοιχα σεμινάρια και εξετάσεις. Στα πλαίσια του τμήματος Διεθνών Προγραμμάτων o BEST επιδεικνύει μακράς διάρκειας εμπειρία στην συνεργασία για περισσότερα από 100 Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τόσο ως συντονιστής όσο και ως εταίρος. Ο οργανισμός επικεντρώνεται στην ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών καθώς και στην από κοινού ανάπτυξη αυτών με Ευρωπαϊκούς εταίρους.

Ο BEST εφαρμόζει μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας, που επιβεβαιώνουν την υψηλού επιπέδου ποιότητα κατά μήκος όλου του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών που βελτιώνονται συνεχώς. Ένα σύστημα διαχείρισης διασφάλισης της ποιότητας τίθεται σε εφαρμογή με μηχανισμούς αξιόπιστου ελέγχου εξυπηρετώντας την ελεγκτική διαδικασία, την ταυτοποίηση πρώιμων κινδύνων και την άμεση αντίδραση μέσα από τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα. Το όραμα μιας συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται δεν είναι μόνο κοινό για όλα τα μέλη της διοίκησης αλλά και όλου του προσωπικού της BEST που στοχεύει στην βελτίωση των αποτελεσμάτων καθώς και στο να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε κανονική βάση. Η απόδοση ελέγχεται μέσω ενός συνόλου σαφών και αμοιβαία συμφωνημένων δεικτών.

 

 

BRAINSTORMING Ltd: www.brainstorming.gr

Η εταιρεία Brasinstorming ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1993 για να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, μελέτη και υπηρεσίες εκπαίδευσης σε οργανισμούς του δημοσίου, του ημιδημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η εταιρεία λειτουργεί στα εξής πειδία: υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης, Μάρκετινγκ-Πωλήσεις, Πεδίο Μελέτης, Διαδικασίες- Συστήματα, Οικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων, Συστήματα Ποιότητας, Τμήμα Λογιστικής, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Συστήματα Πληροφόρησης.
Στους πελάτες της Brainstorming συμπεριλαμβάνονται εταιρείες και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, ασφαλιστικές εταιρείες, Τοπικές, Περιφερειακές και ιδιωτικές εταιρείες διαφόρων κλάδων.
Προσανατολισμένη στην Ποιότητα, η Brainstorming έχει εγκαθιδρύσει και εφαρμόσει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ISO 9001:2008. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται το ελάχιστο που πρέπει να επιτευχθεί από την εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει κάθε έκφανση ικανοποίησης του πελάτη από τις παρεχόμενες μηχανικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόσει περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης το οποίο βασίζεται στα κριτήρια του EN ISO 14001:2004, επιδεικνύοντας την δέσμευση της προς την περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη. Το επόμενο βήμα για την Brainstorming ήταν η εγκαθίδρυση και η εφαρμογή της Διαχείρισης Συνολικής Ποιότητας (EFQM Excellence Model), η διπλή αναγνώριση από την EFQM (2003, 2006) ως «Committed to Excellence» καθώς και την σημαντική αναγνώριση το 2009 ως «Recognized to Excellence 4 star».
Η Brainstorming εργάζεται πάνω σε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τις επιχειρήσεις, κάτι το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει στους πελάτες της ενταγμένες υπηρεσίες αλλά και να καλύπτει επιτυχώς όλες τις πλευρές ενός προγράμματος. Ως τέτοια η Brainstorming κατέχει μοναδική θέση στην συνεισφορά τόσο AL όσο και τις φάσεις διαχείρισης του GOAL παρέχοντας σε αυτήν την συνεργασία ιδιαίτερη εξειδίκευση στην διαχείριση ποιότητας αλλά και ελέγχοντας , με ιδιαίτερη εμπειρία την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων με συνάφεια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την διαμόρφωση δυνατοτήτων

 

 

Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl:

logo IHFΟ οργανισμός Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (IHF) είναι ένας ΜΚΟ τοποθετημένος στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) από το 2004. Η κυρίαρχη αρχή του IHF είναι να παρέχει στην κοινότητα (συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών και των τοπικών αρχών) βοήθεια για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας μέσω δραστηριοτήτων εξειδικευμένης εκπαίδευσης πάνω στις Ευρωπαϊκές πολιτικές και στην εξάπλωση Ευρωπαϊκών αξιών.
Ένα από τα μέσα με τα οποία εκπληρώνει αυτό το σκοπό είναι ο οργανισμός μαθημάτων υψηλών προδιαγραφών και σεμιναρίων επικεντρωμένων στην ανάπτυξη Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα μαθήματα επικεντρώνονται στις Πολιτικές και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Διεθνείς Σχέσεις και στην Διαχείριση Έργου, προωθώντας την πιθανότητα συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
O IHF, επιπλέον, οργανώνει στις Βρυξέλλες ομάδες μελέτης για νέους απόφοιτους, τοπικές αρχές, εκπροσώπους, SMEs και Πανεπιστήμια, προωθώντας δραστηριότητες κινητικότητας σε διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης. Από το 2004, ο IHF οργάνωσε περισσότερες από 40 επισκέψεις μελέτης στις Βρυξέλλες για περισσότερα από 500 άτομα.
Επιπλέον ο IHF από το 2004 είναι εταίρος (ως οργανισμός φιλοξενίας) σε προγράμματα κινητικότητας χρηματοδοτούμενα υπό την αιγίδα μια διαφορετικής ΕΕ καθώς και εθνικά προγράμματα όπως αυτό του Leonardo da Vinci και Erasmus για νέους επιχειρηματίες. Σε αυτό τον ρόλο ο IHF ανέπτυξε εξειδικευμένες εμπειρίες με τους οργανισμούς αποστολής, αναλύοντας τις ανάγκες και φιλοδοξίες των εκπαιδευόμενων, παρακολουθώντας την σταδιοδρομία τους μετά το τέλος της πρακτικής τους.
Ο IHF παρέχει επιπρόσθετη βοήθεια μέσω συνεχούς ελέγχου της νομοθεσίας της EU και των δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών θεσμών, και συνεπώς την εξάπλωση σχετικών πληροφοριών αλλά και βοήθεια στην ανεύρεση εταίρων και στην κατασκευή δικτύων.
Χάρη στην παρουσία του στις Βρυξέλλες ο IHF asbl ανέπτυξε συναφή εμπειρία στην διοργάνωση δραστηριοτήτων Εξάπλωσης και Τόλμης σε επίπεδο EU, μέσω επαφών με Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και άλλους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανώσεις, ομάδες καταναλωτών κλπ.

 

 

Enoros Consulting Ltd: www.enoros.com.cy

 
Η συμβουλευτική εταιρεία ENOROS Ltd, ιδρύθηκε το 2006 και είναι μια από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες διοίκησης και διαχείρισης προγραμμάτων στην Κύπρο, δεσμευμένη να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην Κυπριακή κοινωνία, στην δημόσια διοίκηση και στις κυβερνήσεις.
Οι σημαντικότεροι τομείς εξειδίκευσης, όπως έχει αποδειχθεί από την διεξαγωγή πληθώρας επιτυχημένων προγραμμάτων, είναι οι εξής:
Εκτενής εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικής πολιτικής σε όλα τα κυβερνητικά επίπεδα, κυρίως όσα σχετίζονται με θέματα ανάπτυξης, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτιστικής ανάπτυξης, προώθηση συνδέσμων και συνεργιών με την κεντρική κυβέρνηση, διεθνών και ενδιάμεσων τομέων επικοινωνίας των κεντρικών, τοπικών και περιφερειακών επιπέδων αλλά και συνεργασία κάτω από μεταρρυθμιστικές στρατηγικές. Η εμπειρία του επίσης συμπεριλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό της Δημόσια Διοίκησης μαζί με δημόσιους οργανισμούς σε κεντρικά και περιφερειακά επίπεδα. Επίσης κατέχει εμπειρία στο σχεδιασμό και την διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας μαζί με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω ανάληψης και διαχείρισης σχετικών προγραμμάτων του δημοσίου τομέα και δημοσίων οργανισμών στην Κύπρο και το εξωτερικό. Εκτενής εμπειρία υπάρχει και στην χρήση δομικών κεφαλαίων της ΕΕ για προγράμματα που προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό περιλαμβάνει ευρεία εξειδίκευση στην διαχείριση κατανομής πόρων (της χρηματοδότησης της ΕΕ), την διαμόρφωση πολιτικής, την εγκαθίδρυση διαφανών κατευθυντήριων διαδικασιών και τον έλεγχο συμβατότητας και υπευθυνότητας.
Ο σχεδιασμός των ανθρωπίνων πόρων και της ανάπτυξης μέσα από την διοίκηση σταδιοδρομίας, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, σχεδιάζουν και διανέμουν τροποποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση και προγράμματα δια βίου μάθησης (προσαρμοσμένα στις διάφορες ομάδες).
Αυτό, επιπρόσθετα περιλαμβάνει την ανάπτυξη και διανομή εκπαιδευτικού υλικού και βιογραφικών, πρακτικών (εντός υπηρεσίας) εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, μεθοδολογίες εκπαίδευσης εκπαιδευτών, υπηρεσίες διοίκησης, διαφήμιση και επικοινωνίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, εφαρμογές ανάπτυξης πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, διοίκηση συστημάτων Πληροφορίας και σχεδιασμός λογισμικού για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης κλπ

 

 

COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE & PRESS DIOPHANTUS: www.cti.gr

 

Ο οργανισμός Τεχνολογίας Η/Υ και Τύπου «Διόφαντος» (CTI) αποτελεί έναν οργανισμό έρευνας και τεχνολογίας επικεντρωμένος στην έρευνα και την ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, μέσω την εξέλιξης και της ανάπτυξης συμβατικών και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και στην δια βίου μάθηση, σε δημοσιευμένα έντυπα και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά, στη διοίκηση και διαχείριση του Διαδικτυακού Ελληνικού Σχολείου, και στην υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών δομών του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αλλά και σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες. Έχει εγκαθιδρυθεί το 1985, και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Βασισμένο στα πεδία ενδιαφέροντος του, το CTIs οι ομάδες και τα τμήματα έρευνας έχουν συμμετάσχει μέσα στα τελευταία 20 χρόνια σε ένα τεράστιο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων όπως τα εξής: ESPRIT, Telematics, Integra, Environment, Πρωτοβουλία eLearning, IST (περισσότερα από 40 προγράμματα), Interreg, Δράσεις Καινοτομίας, Ten Telecom, Growth, Leonardo, LLP KA3/ICT, Adapt, Socrates, Craft, Marie Curie, Εθνικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Εθνικό Πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας, Χρηματοδοτούμενο Προγράμματα από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Εθνικό Πρόγραμμα Πληροφορίας της Κοινωνίας, Ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Το Κέντρο Τηλεματικής και Εφαρμογών για την περιφερειακή ανάπτυξη (συντομογραφία «Τηλεματικό Κέντρο») του CTI «Διόφαντος» Κέντρο Τεχνολογία Η/Υ και Τύπου εγκαταστάθηκε έχοντας σαν βασικό σκοπό να ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω αποτελεσματικής χρήσης του νέου ICT για περιφέρειες οι οποίες καλύπτονται από τον συγκεκριμένο οργανισμό.
Βασικοί σκοποί του τμήματος αυτού ήταν οι εξής:
Να λειτουργεί σαν μοχλός για την περιφερειακή ανάπτυξη και την διαπεριφερειακή συνεργασία
Να πραγματοποιεί εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη και υποστήριξη εξειδικευμένων ICT εφαρμογών για τους δημόσιους και ιδιωτικούς περιφερειακούς τομείς (στη Δυτική Ελλάδα)
Να αναπτύξει, υποστηρίξει και λειτουργήσει συστήματα πληροφόρησης χρήσιμα για δραστηριότητες εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Οι βασικές δραστηριότητες του Τηλεματικού Κέντρου περιλαμβάνουν :
Σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων περιφερειακής ανάπτυξης και διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο διαφόρων Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πρωτοβουλιών και Προγραμμάτων
Παροχή ανώτατης έρευνας τηλεματικών λύσεων
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών για το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

 

Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj: www.sir.com.pl

 

Ο Σύλλογος Ένταξης και Ανάπτυξης (SIR) συστάθηκε την 21η Ιουνίου το 2001 στο Kielce της Πολωνίας. Η δραστηριότητα του Συλλόγου συγκεντρώνεται στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, την παροχή υποστήριξης πρωτοβουλιών τοπικών κοινωνιών, του πολιτισμού και της προώθησης εθνικής κληρονομιάς καθώς και στον αθλητισμό, την επαναδημιουργία, την περιβαλλοντική προστασία, την προώθηση της υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την βελτίωση της αποκατάστασης ατόμων με κινητικά προβλήματα και στην ανάπτυξη των τομέων της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι βασικοί μας στόχοι είναι: οι δράσεις προς την Ανάπτυξη της Κοινωνίας των Πολιτών, η αύξηση ευκαιριών για τον κοινωνικό διάλογο και πλατφόρμων επικοινωνίας για την τοπική κοινωνία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, την αφύπνιση και προώθηση της ενσωμάτωσης και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας την εγκαθίδρυση συνεταιρισμών και συνεργασιών ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και των νέων Κρατών Μελών και της Ανατολικής Ευρώπης, υποστηρίζοντας όλες τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών και οικονομικών τομέων, την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της μετριοπαθούς ανεργίας, της υποστήριξης των ατόμων εκτός εργασίας, την δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας, την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους εργοδότες και τους επιχειρηματίες, την μύηση, την προώθηση και την υλοποίηση προγραμμάτων που επικεντρώνονται στη υποστήριξη της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, δουλεύοντας για χάρη της δημιουργίας ενός συστήματος οικονομικής υποστήριξης των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής οικονομίας και της προστασίας της εθνικής κληρονομιάς, την υποστήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών σε ευθυγράμμιση με τους κανονισμούς της ΕΕ, τις δράσεις προς της περιβαλλοντική προστασία, την κοινωνική βοήθεια, και την αποκατάσταση ατόμων με κινητικά προβλήματα, περιθωριοποιημένων ή ευάλωτων ομάδων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, ειδικές δραστηριότητες και ενσωμάτωση ατόμων που μοιράζονται κοινούς σκοπούς συναφείς με την αποστολή του συλλόγου, την δημιουργία υποστηρικτικής πλατφόρμας όλων των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών και ενίσχυσης της συνεργασίας με σχετικούς δρώντες, υποστηρίζοντας τον διάλογο μεταξύ πολιτών και θεσμών της ΕΕ.
Από το 2001, ο Σύλλογος έχει υλοποιήσει 22 προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί εντός των πλαισίων των Ταμείων της ΕΕ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανθρώπινου Κεφαλαίου. O SIR εφαρμόζει ενεργά δράσεις στα πλαίσια ποικίλων εθνικών και διεθνών προγραμμάτων. Ο SIR επίσης διεξάγει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για να προωθήσει την διαδικασία ενσωμάτωσης με την ΕΕ και να ανυψώσει την συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Μέσα από τις δραστηριότητες, ο SIR παρέχει υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της ζωντανής συνεργασίας μεταξύ δρώντων της Κοινωνίας των Πολιτών. Ένας ακόμα τομέας δραστηριοποίησης του Συλλόγου είναι η εκκίνηση προγραμμάτων στον τομέα της αγοράς εργατικού δυναμικού με σκοπό να υποστηρίξει όσους ψάχνουν εργασιών μέσω κατάρτισης και πρακτικής καθώς και χρηματοδοτεί το ξεκίνημα των δικών τους επιχειρήσεων.